Telefoonnummer

+ 31648276975

Email

info@purapotenza.nl

Openingstijden

op afspraak

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen van Pura Potenza, praktijk voor energetische therapieën (verder te noemen de praktijk) en de cliënt(e).

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een Reiki behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of aanmelding via het e-mail adres. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.  Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn) klachten.

Betaling van een behandeling

Artikel 1
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of binnen 14 dagen na factuurdatum te worden afgerekend . Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden dan gelden de algemene voorwaarden (artikel 3 t/m 7).

Artikel 2
Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden.
De annulering dient telefonisch of via e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer.
Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden waarvan de kosten €5,- bedragen.
De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zo nodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4
Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 5
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van
€ 25,-.

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Geheimhouding

De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aan hen stelt. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn praktijk Pura Potenza en ik, als zijnde de eigenaar, aangesloten bij CAT: Collectief Alternatief Therapeuten. Voor u als klant wil dat zeggen dat de behandelingen die ik geef gescreend en gecertificeerd zijn en dat de kwaliteit gegarandeerd wordt door deze beroepsorganisatie. Indien u een klacht heeft over mij of over mijn behandeling, vraag ik u om dit eerst met mij te bespreken. Mochten wij er samen niet uit komen dan kunt zich wenden tot de onafhankelijke klachten en geschillencommissie van CAT.

https://catcollectief.nl/kwaliteitsgarantie/

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Jouw rechten:

Recht op bezwaar: Het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

– Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens: Je mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van je persoonsgegevens

– Recht op duidelijke informatie: Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden (je kunt dit nazien in huidig document)

– Recht op inzage en dataportabiliteit: Je hebt recht om alle persoonsgegevens in te zien die Pura Potenza van je heeft verzameld en een digitale kopie aan te vragen

– Recht van rectificatie en aanvulling: Je hebt het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen

– Recht op vergetelheid: Wij wissen jouw persoonsgegevens indien je daarom vraagt, tenzij Pura Potenza een goede reden heeft dit niet te doen.

Je gegevens beschermen

Ik zal er alles aan doen om je authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen.

Ontevreden?

Ben je niet tevreden op de manier waarop Pura Potenza met je persoonsgegevens omgaat? Je kunt mij dit laten weten, maar mocht je niet tevreden gesteld zijn, dan adviseert Pura Potenza je om contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 2001 201.